Ấn tượng famtrip “Biển xanh kết nối đại ngàn”

Ấn tượng famtrip “Biển xanh kết nối đại ngàn” Để liên kết và thúc đẩy các sản phẩm du lịch đặc thù của từng địa phương trên hai tuyến điểm miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời tạo ra các tour du lịch mới gồm cả du lịch biển đảo và du lịch núi cao, […]