Liên kết – nguồn nhân lực trong tương lai!!!!

Liên Kết – Nguồn Nhân Lực trong tương lai!!!! Vào ngày 13/10./2020. Ban Lãnh Đạo Vietpromotion Group  ông: Nguyễn Phi Hồng Nguyên – Ceo  –  Giám Đốc Kinh Doanh đã có buổi giao lưu chia sẽ các kinh nghiệm workshop  với chủ đề:  Du lịch có trách nhiệm: Các tác động văn hoá và xã […]